Adaptacyjne projekty do badań klinicznych ad 5

Badanie wyników sercowo-naczyniowych za pomocą próby alogliptyny w porównaniu z próbą standardowej opieki (EXAMINE) było takim badaniem oceniającym układ sercowo-naczyniowy alogliptyny, inhibitora peptydazy dipeptydylu 4. W badaniu wzięło udział 5380 pacjentów z medianą obserwacji trwającą 18 miesięcy i wykazano nie gorszą uzyskanie górnej granicy przedziału ufności 1,16. Gdyby górna granica przedziału ufności była mniejsza niż 1, próba wykazałaby wyższość. Oznacza to, że próba wykazałaby, że nowy czynnik jest ochronny, a nie wyklucza jedynie nieakceptowalnego wzrostu ryzyka sercowo-naczyniowego. 10-12 Tabela S2 w dodatkowym dodatku pokazuje wielkość próbki, która byłaby potrzebna do badania układu sercowo-naczyniowego, aby mieć 90% mocy, aby wykazać wyższość w stosunku do różnych współczynników ryzyka. Na przykład, nawet w przypadku leku o korzystnym współczynniku ryzyka 0,85 i zannualizowanej częstości zdarzeń wynoszącej 2,5%, próba wymagałaby rejestracji prawie 18 000 pacjentów w okresie 2 lat i dodatkowych 3 lat obserwacji. . W tym kontekście projekt adaptacyjny może wygenerować najlepsze możliwe oszacowanie wymaganej wielkości próby, ponieważ rzeczywiste wyniki pośrednie z samego badania można wykorzystać do repoweringu próby wyższości. W badaniu EXAMINE ustalono, że maksymalna liczba ocenionych poważnych niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych wyniesie 650, z planową analizą śródokresową po 550 zdarzeniach i opcją przerwania badania i stwierdzenia nie gorszej jakości, jeśli wartość P dla porównania między grupami była mniejsza niż 0,001.
Rycina 2. Rycina 2. Adaptacyjna konstrukcja próby sercowo-naczyniowej z strefami podejmowania decyzji dotyczących wyższości. Jeśli granica skuteczności dla stwierdzenia nie mniejszej wartości jest przekroczona w analizie śródokresowej, gdy wystąpiło 550 zdarzeń, region kontynuowania próby jest podzielony na partycje na cztery strefy, na podstawie warunkowej mocy do uzyskania wyższości (CPsup) w ostatecznej analizie z 650 zdarzeniami. W zależności od strefy, w której znajduje się wynik śródokresowy, próba jest albo natychmiast przerywana roszczeniem o mniejszej wartości, albo kontynuowana – z lub bez adaptacyjnego wzrostu liczby zdarzeń – w nadziei, że uzyska wyższość w ostatecznej analizie. Jasnoniebieski obszar reprezentuje strefę skuteczności, a jasnoczerwony obszar strefy daremności, aby uzyskać wyższość. Jasnoczerwony pasek rozciąga się do niebieskiego obszaru, ponieważ granice skuteczności i daremności muszą spotkać się w ostatecznej analizie, aby można było podjąć decyzję.
Projekt próbny zawierał jedną dodatkową funkcję. Próba mogła przebiegać aż do 650 zdarzeń, nawet jeśli przekroczono granicę wczesnego zatrzymania dla stwierdzenia nieistotności, pod warunkiem, że moc warunkowa lub prawdopodobieństwo wykazania wyższości do końca próby w ramach obecnego trendu przekroczyły 20%. Ta cecha dała sponsorowi drugą szansę na zdobycie wyższości. Ponieważ pierwotna analiza hipotezy o nieistotności została wstępnie zaplanowana do przeprowadzenia w populacji, która ma zamiar leczyć, zmiana celu z nierównoprawności na wyższość nie pociągałaby za sobą zmiany populacji. Jednak przy jedynie 20% mocy warunkowej i bez możliwości zwiększenia całkowitej liczby rozstrzygniętych wydarzeń powyżej 650, szanse na uzyskanie wyższości były niskie
[więcej w: zespół opuszkowy, xerima mielec, rivanolum ]

Powiązane tematy z artykułem: rivanolum xerima mielec zespół opuszkowy