Adaptacyjne projekty do badań klinicznych ad 7

W randomizowanym badaniu klinicznym z udziałem pacjentów z niedokrwistością, leczenie wszystkich pacjentów w grupie eksperymentalnej z witaminą B12 przyniosłoby negatywne wyniki, ale niewielka podgrupa pacjentów, którzy rzeczywiście mają niedobór, skorzystałaby. Rysunek 3. Rysunek 3. Schematyczne przedstawienie adaptacyjnego dwustopniowego projektu wzbogacania populacji. W tym projekcie wzbogacania populacji populacja jest stratyfikowana przed randomizacją w dwóch podgrupach, S i S , zgodnie z binarnym biomarkerem. Analiza śródokresowa ma miejsce, gdy do każdej podgrupy włączono określoną liczbę pacjentów (n0). W tym czasie będzie określona liczba zdarzeń w każdej grupie: zdarzenia d0 w podgrupie S i d0 zdarzenia w podgrupie S . Dane są następnie badane, a badanie może zostać zakończone z powodu daremności, kontynuowane zgodnie z planem lub kontynuowane przez zarejestrowanie pacjentów tylko w podgrupie S. W tym projekcie istnieje biologiczna podstawa do założenia, że biomarker może przewidywać odpowiedź w podgrupie S ale nie w podgrupie S . Celem analizy pośredniej jest sprawdzenie, czy to założenie jest prawdziwe, a jeśli tak, to wzbogacenie pozostałej części badania wyłącznie pacjentom z podgrupy S.
Projekt adaptacyjnego wzbogacania populacji jest skutecznym sposobem weryfikacji prospektywnie, czy biomarker jest predykcyjny dla terapii celowanej. Podstawową ideą takiego projektu jest poddanie wszystkich uczestników randomizacji bez względu na status biomarkerów, ale dzięki zastosowaniu tymczasowej analizy w celu określenia, czy pacjenci z dodatnim wskaźnikiem biomarkera korzystają z różnicy w porównaniu z docelowym środkiem w porównaniu z pacjentami z ujemnym wskaźnikiem biomarkerów. Jeśli okaże się, że korzyści odnoszą tylko pacjenci z markerem biologicznym, to dalsze zapisywanie do podgrupy z ujemnym wskaźnikiem biomarkerów zostanie zakończone. Ostateczna analiza statystyczna danych byłaby oparta na danych z dwóch etapów z wykorzystaniem metod zamkniętego testowania i warunkowej stopy błędu w celu zapobiegania inflacji błędu typu I (zob. Sekcje dotyczące metodologii statystycznej w dodatkowym dodatku) .16, 17 Rysunek 3 jest schematycznym przedstawieniem takiego projektu.
Obawy regulacyjne
Obecnie agencje regulacyjne dokonują przeglądu wniosków dotyczących projektów adaptacyjnych z większą dokładnością niż w przypadku projektów konwencjonalnych. Sytuacja ta jest prawdopodobnie spowodowana ograniczonym doświadczeniem w takich projektach i poważnym zaniepokojeniem, że sponsorzy przedstawią źle pomyślane projekty, które mogą nie kontrolować błędu typu I i mogą w rzeczywistości być mniej wydajne niż konwencjonalne projekty. Podobnie jak w przypadku każdego nowego podejścia, musi istnieć jasne uzasadnienie projektu, demonstracja wiarygodności statystycznej, charakterystyka operacyjna oparta na symulacji oraz kompleksowa karta dla komitetu monitorującego dane i bezpieczeństwa, która uwzględnia zarówno zasady decyzji tymczasowej, jak i sposób, w jaki obciążenie operacyjne będzie zablokowane.
Przeciekanie wyników tymczasowych może zmienić zachowanie badacza i prowadzić do uprzedzeń operacyjnych. Nawet jeśli nie ma wycieku wyników pośrednich, sama wiedza, że nastąpiła zmiana adaptacyjna (np. Ponowne oszacowanie wielkości próby) może spowodować, że badacze spekulują na temat skuteczności nowego związku, co może potencjalnie zmienić zapis i charakterystykę pacjentów po tymczasowej analizie
[więcej w: samojed olx, podkolanówki uciskowe 2 stopień kompresji, achalazja przełyku ]

Powiązane tematy z artykułem: achalazja przełyku podkolanówki uciskowe 2 stopień kompresji samojed olx