Panitumumab-FOLFOX4 Leczenie i mutacje RAS w raku jelita grubego

Pacjenci z przerzutowym rakiem jelita grubego, który posiada mutacje KRAS w eksonie 2, nie korzystają z terapii przeciw receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Inne mutacje aktywujące RAS mogą być również markerami do przewidywania negatywnego dla terapii anty-EGFR. Metody
W tej prospektywnej analizie retrospektywnej ocenialiśmy skuteczność i bezpieczeństwo panitumumabu oraz oksaliplatyny, fluorouracylu i leukoworyny (FOLFOX4) w porównaniu z samym FOLFOX4, zgodnie z mutacjami RAS (KRAS lub NRAS) lub BRAF. Łącznie 639 pacjentów z przerzutowym rakiem okrężnicy i odbytu bez mutacji KRAS w eksonie 2 uzyskało wyniki co najmniej jednego z następujących: egzon 3 KRAS lub 4; NRAS: ekson 2, 3 lub 4; lub eksonu BRAF 15. Ogólny wskaźnik stwierdzenia statusu RAS wyniósł 90%.
Wyniki
Spośród 512 pacjentów bez mutacji RAS przeżycie wolne od progresji wynosiło 10,1 miesiąca w przypadku panitumumabu-FOLFOX4 w porównaniu do 7,9 miesiąca z samym FOLFOX4 (współczynnik ryzyka progresji lub zgonu z leczeniem skojarzonym, 0,72; przedział ufności 95% [CI], 0,58 do 0,90; P = 0,004). Całkowity czas przeżycia wynosił 26,0 miesięcy w grupie panitumumab-FOLFOX4 w porównaniu do 20,2 miesiąca w grupie otrzymującej wyłącznie FOLFOX4 (współczynnik ryzyka zgonu, 0,78, 95% CI, 0,62 do 0,99, P = 0,04). Łącznie 108 pacjentów (17%) z niezmutowanym eksonem KRAS 2 miało inne mutacje RAS. Mutacje te wiązały się z gorszym czasem przeżycia bez progresji i całkowitym przeżyciem przy zastosowaniu leczenia panitumumab-FOLFOX4, co było zgodne z ustaleniami u pacjentów z mutacjami KRAS w eksonie 2. Mutacje BRAF były negatywnym czynnikiem prognostycznym. Nie zidentyfikowano żadnych nowych sygnałów bezpieczeństwa.
Wnioski
Dodatkowe mutacje RAS przewidywały brak odpowiedzi u pacjentów otrzymujących panitumumab-FOLFOX4. U pacjentów, u których stwierdzono przerzutowy rak jelita grubego bez mutacji RAS, obserwowano poprawę ogólnego czasu przeżycia w przypadku leczenia panitumumabem-FOLFOX4. (Finansowane przez Amgen i inne, numer PRIME ClinicalTrials.gov, NCT00364013.)
Wprowadzenie
Mutacja KRAS jest uznanym biomarkerem prognostycznym oporności na receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego.1-4 W szczególności pacjenci z mutacjami KRAS w eksonie 2 nie mają odpowiedzi na terapię anty-EGFR i mogą mieć gorsze wyniki, jeśli terapia ta jest połączona z chemioterapią zawierającą oksaliplatynę.25 Dokładniejsza selekcja pacjentów ze względu na status genetyczny guza może poprawić profil korzyści i ryzyka terapii anty-EGFR.
Aktywujące mutacje w RAS (KRAS lub NRAS) oprócz mutacji KRAS w eksonie 2 zostały zasugerowane jako negatywne predykcyjne biomarkery do terapii anty-EGFR. Jest to biologicznie wiarygodne na podstawie istniejących danych biochemicznych i mutacyjnych
[hasła pokrewne: xerima mielec, tygodnik siedlecki kronika policyjna, podkolanówki uciskowe 2 stopień kompresji ]

Powiązane tematy z artykułem: podkolanówki uciskowe 2 stopień kompresji tygodnik siedlecki kronika policyjna xerima mielec