W tych warunkach jest moze rzecza u nich naturalna, ze zwracaja sie przeciw innym dzieciom usilujac dac upust, choc czesci swej niewyrazonej wrogosci

W tych warunkach jest może rzeczą u nich naturalną, że zwracają się przeciw innym dzieciom usiłując dać upust, choć części swej niewyrażonej wrogości. A szczególnie jest rzeczą naturalną, że zwracają się przeciw tym dzieciom, które są bardziej wrażliwe, które nie umieją lub nie chcą walczyć. Dzieci z grup mniejszościowych albo z domów z niższych sfer, albo, które mają mniejsze znaczenie niż dominujące grupy – stanowią wygodny cel takich ataków. Uprzedzenia, jakie odnajdujemy w klasach, pochodzą z dwu głównych źródeł: po pierwsze, to czego dziecko uczy się od otaczających je ludzi; a po drugie, frustracje, jakie przeżywa w stosunkach z innymi ludźmi, zwłaszcza z dorosłymi. Frustracje budzą wrogość uczą środków wyrażania jej. Read more „W tych warunkach jest moze rzecza u nich naturalna, ze zwracaja sie przeciw innym dzieciom usilujac dac upust, choc czesci swej niewyrazonej wrogosci”

Zdrowie psychiczne i zle zachowanie sie sa pod pewnymi wzgledami odmiennymi aspektami tej samej sytuacji

Zdrowie psychiczne i złe zachowanie się są pod pewnymi względami odmiennymi aspektami tej samej sytuacji. Jednym z głównych zadań szkoły jest dbałość o zdrowie psychiczne czy, umysłowe dzieci. Program opracowany z myślą o osiągnięciu tego celu musi objąć pomoc dzieciom, które sprawiają trudności sobie i nauczycielowi, jak również innym uczniom, bo w większości wypadków trudności wychowawcze są kłopotliwe i dla dziecka, i dla tych, którzy muszą z nim współżyć lub współpracować. Tak więc trudności wychowawcze stają się częścią szerszego zadania – pomocy w poprawie zdrowia psychicznego wszystkich dzieci. ŻADNE DZIECKO NIE JEST CAŁKOWICIE WOLNE OD PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH Dawniej panował pogląd, że większość dzieci jest normalna, a dziecko trudne jest anormalne. Read more „Zdrowie psychiczne i zle zachowanie sie sa pod pewnymi wzgledami odmiennymi aspektami tej samej sytuacji”

Inna trudnoscia jest to, ze nie mozemy realistycznie dokonac ostrych i okreslonych rozróznien pomiedzy „dziecmi trudnymi” a „normalnymi”

Inną trudnością jest to, że nie możemy realistycznie dokonać ostrych i określonych rozróżnień pomiędzy dziećmi trudnymi a normalnymi. Różnice między danymi statystycznymi, podanymi przez Lewisa z jednej strony Clancy i Smitter z drugiej wskazują na tę trudność. Pewna praca Jean Walker Macfarlane wykazywała, że dzieci w wieku przedszkolnym zazwyczaj wykazują jakiegoś rodzaju trudności wychowawcze. Stwierdzono następujące trudności u badanych 252 dzieci w wieku lat pięciu: kłamstwo – 25%, ssanie palca – 18%, lęki – 50%, wybuchy złości – 46%, samogwałt – 6% i zakłócenia mowy – 22%. Przeciętna liczba symptomów zachowania się tego rodzaju w ciągu lat przedszkolnych wahała się od 4-6 na każde dziecko. Read more „Inna trudnoscia jest to, ze nie mozemy realistycznie dokonac ostrych i okreslonych rozróznien pomiedzy „dziecmi trudnymi” a „normalnymi””

RADZENIE SOBIE ZE ZLYM ZACHOWANIEM

RADZENIE SOBIE ZE ZŁYM ZACHOWANIEM. Od wieków nauczyciele usiłowali załatwić sprawę złego zachowania się bezpośrednimi a czasem drastycznymi metodami, jak kara fizyczna, usuwanie z klasy, sarkazm, łajanie, zatrzymywanie po lekcjach itp. Czasami takie metody pomagają dziecku, które waha się między podporządkowaniem się a zachowaniem aspołecznym i które potrzebuje upewnienia, że nauczyciel naprawdę traktuje poważnie to, co mówi. Ale w większości wypadków rezultaty takiego bezpośredniego traktowania problemu są zawodne. Kara często pogarsza wychowawczo niepożądane zachowanie się zamiast je wyeliminować. Read more „RADZENIE SOBIE ZE ZLYM ZACHOWANIEM”

Panitumumab-FOLFOX4 Leczenie i mutacje RAS w raku jelita grubego AD 8

Nie zidentyfikowano żadnych nowych sygnałów bezpieczeństwa. Dyskusja
Obecnie zaleca się testowanie mutacji genu ERA2 wg KRAS, aby pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących kwalifikowalności do terapii anty-EGFR u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego. Chociaż testowanie KRAS ułatwiło wybór pacjentów, którzy najprawdopodobniej mają odpowiedź na leczenie anty-EGFR, znaczna część pacjentów nie korzysta z leczenia. Oczekuje się, że dalsze udoskonalanie specyficznych dla nowotworu markerów genetycznych pozwoli na dokładniejszą selekcję pacjentów, którzy mogą mieć odpowiedź na określone leczenie i zapobiegać efektom toksycznym u tych, którzy prawdopodobnie nie skorzystają. Read more „Panitumumab-FOLFOX4 Leczenie i mutacje RAS w raku jelita grubego AD 8”

Główne protokoły do badania wielu terapii, wielu chorób lub obu cd

Ilustrujemy tę koncepcję za pomocą badań nad serialiami, aby przewidzieć odpowiedź terapeutyczną z obrazowaniem i analizą molekularną 2 (I-SPY 2) i protokołu Lung-Master (Lung-MAP). I-SPY 2
I-SPY 2 to platforma próbna z fazą eksploracyjną zaprojektowana w celu zbadania nowych metod leczenia zidentyfikowanych biomarkerów podtypów wczesnego stadium raka piersi w kontekście terapii neoadiuwantowej (tj. Leczenia przed zabiegiem w celu zmniejszenia obciążenia nowotworem) .10-12 Różne leki są testowane jako leczenie neoadiuwantowe, co umożliwia badaczom określenie pierwotnego wyniku, patologicznej całkowitej odpowiedzi nowotworu podczas operacji, bez czekania na lata. Ponadto uważa się, że patologiczna odpowiedź całkowita jest dość prawdopodobna w przewidywaniu przeżycia wolnego od zdarzeń, co jest typową miarą wyniku w badaniach potwierdzających terapie neoadiuwantowe.
Innowacyjne aspekty projektu badania I-SPY 2 obejmują adaptacyjną reakcję na losowanie w celu przyporządkowania pacjentów do najbardziej obiecującego leczenia lub kombinacji terapii w swoich genetycznych podgrupach raka piersi (osiem podgrup początkowo zdefiniowanych trzema markerami genetycznymi) przy zachowaniu wystarczającej liczby pacjentów przypisanych do standardu opieki, wspólnego korzystania z kontroli u pacjentów w porównaniu do porównań leczenia i zasad decyzji Bayesa w celu ustalenia, czy należy przerwać terapie z niskimi prawdopodobieństwami sukcesu lub działania niepożądane oraz terapie o wysokim prawdopodobieństwie przyszłego sukcesu (.85 % prawdopodobieństwa sukcesu w 300-osobowej fazie 3) powinno przejść do dalszych badań. Read more „Główne protokoły do badania wielu terapii, wielu chorób lub obu cd”

Główne protokoły do badania wielu terapii, wielu chorób lub obu

Dowody wysokiej jakości są używane do prowadzenia praktyki lekarskiej. Standardowe podejście do generowania tych dowodów – seria badań klinicznych, z których każda bada jedną lub dwie interwencje w jednej chorobie – stała się coraz droższa i trudniejsza do wykonania. W rezultacie ważne pytania kliniczne pozostają bez odpowiedzi. Prowadzenie badań medycyny precyzyjnej w celu oceny terapii celowanych stwarza problemy w rekrutacji pacjentów z rzadkimi genetycznymi podtypami choroby. Istnieje również rosnące zainteresowanie przeprowadzaniem badań opartych na mechanizmach, w których kwalifikowalność opiera się na kryteriach innych niż tradycyjne definicje chorób. Read more „Główne protokoły do badania wielu terapii, wielu chorób lub obu”

Pragmatyczne testy cd

Rutynowe stosowanie cewników zaimpregnowanych antybiotykiem lub antyseptycznie nie zostało poparte wynikami tego badania. W badaniu CRASH ponad 10 000 pacjentów z urazem głowy i upośledzeniem świadomości przeszło randomizację w celu ustalenia, czy glukokortykoidy, w porównaniu z placebo, wpływają na odsetek zgonów i niepełnosprawności neurologicznej. Próba została przerwana wcześnie z powodu dowodów na to, że leczenie glukokortykoidami wiązało się z wyższą śmiertelnością.25 W badaniu CRASH charakter zgody zależał od lokalnych decyzji etycznych, przy czym w niektórych przypadkach zezwolono na zwolnienie z zgody lub zgodę przedstawiciela prawnego. Jeśli badanie nie zakłóca normalnej opieki klinicznej ani nie dodaje niestandardowych działań lub gromadzenia danych, sprzeciw wobec decyzji o zrzeczeniu się jest ograniczony. W kontekście niskiego ryzyka losowe przydzielanie pacjentów do alternatywnych ustalonych metod leczenia może być możliwe bez uzyskania zgody 19, podobnie jak badanie z projektem klastrowym, w którym lekarze są losowo przydzielani do przepisania tylko jednego z alternatywnych sposobów leczenia. Read more „Pragmatyczne testy cd”

Randomizowane, kontrolowane testy w systemach ubezpieczeń zdrowotnych cd

Ponadto interwencja byłaby oceniana w taki sposób, aby mogła zostać ostatecznie zastosowana w przyszłości, zwiększając w ten sposób uogólnienie wyników badania. Identyfikacja uczestników
W typowych RCT uczestnicy są identyfikowani poprzez badanie dokumentacji medycznej; aktywny nadzór w szpitalach, oddziałach ratunkowych i gabinetach lekarskich; lub, w niektórych przypadkach, reklamy. Beneficjenci ubezpieczyciela zdrowotnego stanowią alternatywną grupę potencjalnie kwalifikujących się uczestników badania. Dane administracyjne mogą umożliwiać identyfikację kryteriów włączenia i wyłączenia w oparciu o cechy socjodemograficzne (np. Wiek i płeć) zawarte w aktach rejestracji lub kwalifikowalności , kryteriach klinicznych, które wykorzystują kody diagnostyczne lub proceduralne zawarte w oświadczeniach medycznych od zdrowia podmioty świadczące opiekę zdrowotną lub informacje o podawaniu leków z oświadczeń na temat leków na receptę (tabela 1). Read more „Randomizowane, kontrolowane testy w systemach ubezpieczeń zdrowotnych cd”

Integracja badań z randomizacją i porównawczą efektywnością z opieką nad pacjentem ad 5

Odstąpienie od świadomej zgody znacznie uprościło włączenie badania do opieki klinicznej. Natomiast dwa brytyjskie badania (Retropro i eLung) oraz badanie VA dotyczące podawania insuliny zostały zaprojektowane jako badania naukowe, wymagające wielu poziomów zatwierdzeń i świadomej zgody od poszczególnych pacjentów. Liderzy prób Retropro i eLung rozpoczęli podsumowanie głównych wniosków wyciągniętych z lekcji, twierdząc, że Testy opieki zdrowotnej w punktach elektronicznych są wykonalne, chociaż rekrutacja klinicystów jest poważnym wyzwaniem ze względu na złożoność zatwierdzeń próbnych . Szczegóły procesu zatwierdzania procesu są trzeźwe, jeśli nie są szczególnie zaskakujące, jak opisano w słowach własnych śledczych2:
Nadrzędny przegląd zarządzania [National Health Service] trwał dwa lata od pierwotnego wniosku do zatwierdzenia, a następnie lokalne zatwierdzenia (które trwały kolejny rok w Anglii, ale tylko 2 miesiące w Szkocji). Kilka regionów zażądało lokalnych modyfikacji badań, w tym umiejscowionych formularzy zgody, a także, ze względu na zalecenia dotyczące przepisywania, obowiązkowego przejścia z atorwastatyny do symwastatyny w Retropro 3 miesiące po włączeniu do badania. Read more „Integracja badań z randomizacją i porównawczą efektywnością z opieką nad pacjentem ad 5”