Panitumumab-FOLFOX4 Leczenie i mutacje RAS w raku jelita grubego AD 5

Identyczne wyniki uzyskano za pomocą dwukierunkowego sekwencjonowania Sangera i analizy Surveyor bazującej na WAVE. Status RAS ustalono u 1060 spośród 1183 pacjentów (90%), którzy zostali poddani randomizacji. Spośród tych 1060 pacjentów, 512 (48%) zostało zidentyfikowanych jako mających guzy z niezmutowanym RAS (bez mutacji KRAS lub NRAS w eksonach 2, 3 lub 4) i 548 (52%) zostało zidentyfikowanych jako posiadające nowotwory ze zmutowanym RAS (dowolny KRAS lub mutacje NRAS w eksonach 2, 3 lub 4) (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Read more „Panitumumab-FOLFOX4 Leczenie i mutacje RAS w raku jelita grubego AD 5”

Ustalenia kliniczne dotyczące 111 przypadków zakażenia wirusem grypy typu A (H7N9)

Wiosną 2013 roku pojawił się nowy wirus ptasiej grypy A (H7N9), który rozprzestrzenił się wśród ludzi w Chinach. Brakowało danych dotyczących charakterystyki klinicznej zakażeń wywołanych przez tego wirusa. Metody
Korzystając z map medycznych, zebrano dane dotyczące 111 pacjentów z potwierdzoną laboratoryjnie infekcją grypy A (H7N9) do 10 maja 2013 r.
Wyniki
Spośród 111 pacjentów, których badaliśmy, 76,6% przyjęto na oddział intensywnej terapii (ICU), a 27,0% zmarło. Read more „Ustalenia kliniczne dotyczące 111 przypadków zakażenia wirusem grypy typu A (H7N9)”

Ustalenia kliniczne dotyczące 111 przypadków zakażenia wirusem grypy typu A (H7N9) AD 7

Jest możliwe, że większa liczba pacjentów miała infekcje, które nie zostały zdiagnozowane, ponieważ ich objawy były mniej poważne. Pacjenci hospitalizowani z zakażeniem wirusem H7N9 mieli nierównomierny rozkład wieku, z 42,3% w wieku 65 lat lub starszych. Rozkład wieku był podobny jak w przypadku grypy sezonowej6, ale różnił się od rozkładu wieku wśród pacjentów hospitalizowanych z zakażeniem wirusem H5N1 lub z wirusem pandemicznym H1N1. W 2009 r. Read more „Ustalenia kliniczne dotyczące 111 przypadków zakażenia wirusem grypy typu A (H7N9) AD 7”

Ustalenia kliniczne dotyczące 111 przypadków zakażenia wirusem grypy typu A (H7N9) AD 3

Przeprowadzono również testy antygenów w moczu dla Legionella pneumophila i Streptococcus pneumoniae (Binax) na wszystkich próbkach. Analiza statystyczna
Zmienne ciągłe podsumowano jako średnie i odchylenia standardowe lub mediany z przedziałami kwartylowymi. W przypadku zmiennych jakościowych obliczono odsetki pacjentów w każdej kategorii. W celu porównania charakterystyki klinicznej podgrup pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego ARDS i tych, którzy tego nie zrobili, wykorzystaliśmy niesparowany test t-Studenta, test chi-kwadrat lub dokładny test Fishera, w zależności od potrzeb. Read more „Ustalenia kliniczne dotyczące 111 przypadków zakażenia wirusem grypy typu A (H7N9) AD 3”

Integracja badań z randomizacją i porównawczą efektywnością z opieką nad pacjentem ad 5

Odstąpienie od świadomej zgody znacznie uprościło włączenie badania do opieki klinicznej. Natomiast dwa brytyjskie badania (Retropro i eLung) oraz badanie VA dotyczące podawania insuliny zostały zaprojektowane jako badania naukowe, wymagające wielu poziomów zatwierdzeń i świadomej zgody od poszczególnych pacjentów. Liderzy prób Retropro i eLung rozpoczęli podsumowanie głównych wniosków wyciągniętych z lekcji, twierdząc, że Testy opieki zdrowotnej w punktach elektronicznych są wykonalne, chociaż rekrutacja klinicystów jest poważnym wyzwaniem ze względu na złożoność zatwierdzeń próbnych . Szczegóły procesu zatwierdzania procesu są trzeźwe, jeśli nie są szczególnie zaskakujące, jak opisano w słowach własnych śledczych2:
Nadrzędny przegląd zarządzania [National Health Service] trwał dwa lata od pierwotnego wniosku do zatwierdzenia, a następnie lokalne zatwierdzenia (które trwały kolejny rok w Anglii, ale tylko 2 miesiące w Szkocji). Kilka regionów zażądało lokalnych modyfikacji badań, w tym umiejscowionych formularzy zgody, a także, ze względu na zalecenia dotyczące przepisywania, obowiązkowego przejścia z atorwastatyny do symwastatyny w Retropro 3 miesiące po włączeniu do badania. Read more „Integracja badań z randomizacją i porównawczą efektywnością z opieką nad pacjentem ad 5”

Randomizowane, kontrolowane testy w systemach ubezpieczeń zdrowotnych ad 7

Z kolei, ponieważ ubezpieczyciele zapewniają ubezpieczenie zdrowotne w imieniu sponsorzy planu (tj. Pracodawcy, związki, rządy lub stowarzyszenia, które sponsorują określony pakiet świadczeń), z których najwięksi są samoubezpieczeni i dla których ubezpieczyciele przetwarzają przede wszystkim roszczenia, a nie izolują je od ryzyka, a wykorzystanie danych ubezpieczeniowych do identyfikacji potencjalnych uczestników badania może wymagać zgody sponsora planu. Podobnie jak w przypadku wykorzystywania danych administracyjnych do identyfikacji uczestników, wykorzystanie takich danych do oceny wyniku wymaga nadzoru IRB i jest regulowane przez wspólną zasadę i zasadę prywatności HIPAA. W przypadkach, w których uzyskanie zgody na wykorzystanie danych administracyjnych dotyczących roszczeń nie jest możliwe, badacze mogą zwrócić się do IRB o odstąpienie od tego wymogu, jeżeli wykorzystanie lub ujawnienie danych identyfikujących ich uczestników nie wiąże się z minimalnym zagrożeniem dla ich prywatności i bezpieczeństwa. jeżeli badania nie mogłyby być wykonane w praktyce bez zrzeczenia się prawa lub bez dostępu do informacji umożliwiających identyfikację.38 Na przykład, oprócz spełnienia tych kryteriów, Hlatky et al. Read more „Randomizowane, kontrolowane testy w systemach ubezpieczeń zdrowotnych ad 7”

Randomizowane, kontrolowane testy w systemach ubezpieczeń zdrowotnych ad 6

Kompletność tych danych prawie na pewno różni się w zależności od testu, chociaż brakujące dane spowodowałyby obciążenie badaniem tylko wtedy, gdyby dostępność danych różniła się w zależności od przypisania leczenia. Ponieważ wartości laboratoryjne dostępne dla ubezpieczycieli to te, które są zlecane przez klinicystów do celów opieki klinicznej, same wartości są uważane za dokładne. Wykorzystanie danych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego do oceny wyników jest najbardziej praktyczne w środowiskach, w których wszyscy uczestnicy badania otrzymują świadczenia zdrowotne od jednego ubezpieczyciela.35 Jednak wielu Amerykanów, którzy są zapisani w sponsorowanych przez pracodawców ubezpieczeniach zdrowotnych, zmienia ubezpieczycieli każdego roku, albo dlatego, że zmieniają pracodawców lub pracodawcy przestawiają się na innego ubezpieczyciela. W rezultacie praca z jednym ubezpieczycielem może uniemożliwić śledzenie pacjentów przez długi czas i może osłabić siłę statystyczną 18. Chociaż wielu ubezpieczycieli może zgodzić się na złożenie wniosków o pojedyncze badanie, np. Read more „Randomizowane, kontrolowane testy w systemach ubezpieczeń zdrowotnych ad 6”

Randomizowane, kontrolowane testy w systemach ubezpieczeń zdrowotnych czesc 4

Mimo że dane te często dostarczają bogatych informacji klinicznych i są jedynym sposobem uzyskania zgłaszanych przez pacjentów wyników, takich jak objawy, jakość życia i zadowolenie, ich gromadzenie wymaga dużych zasobów. Dane z wniosków o ubezpieczenie zdrowotne pozwalają na ocenę niektórych wyników badań bez potrzeby prowadzenia konkretnych działań. Na przykład badanie Ontario Printed Educational Message (OPEM) było randomizowanym badaniem klinicznym obejmującym ponad 5000 lekarzy opiekujących się około 180 000 pacjentów z cukrzycą. W tej próbie oceniano wpływ drukowanych materiałów edukacyjnych na korzystanie z opieki opartej na dowodach, w tym na przyjmowanie badań przesiewowych na retinopatię cukrzycową, oraz mierzono wyniki za pomocą rutynowo zbieranych danych z wniosków o ubezpieczenie zdrowotne.16,20,21 Podobnie Ewaluacja do pomiaru Ulepszenia dotyczące nieprzestrzegania urządzeń o niskich kosztach (REMIND) wykorzystywały dane z oświadczeń farmaceutycznych do oceny wpływu na przestrzeganie zaleceń związanych z przyjmowaniem leków i urządzeń do tworzenia nawyków u pacjentów z typowymi przewlekłymi schorzeniami.22
Większość tradycyjnych badań mierzących wyniki ekonomiczne dokonuje tego poprzez zastosowanie kosztów jednostkowych uzyskanych z innych źródeł, takich jak opłaty szpitalne, w celu prospektywnego zbierania informacji o wykorzystaniu zasobów, generalnie na podstawie autoportu pacjenta.23,24 Proces ten może być niezwykle pracochłonny. – intensywne i samoopisanie pacjenta może nie być dokładne w odniesieniu do wszystkich wyników w zakresie zasobów, takich jak wizyty u lekarza, zwłaszcza gdy upłynęło więcej czasu między momentem, w którym wynik się ziścił, a jego przechwyceniem.25,26. Read more „Randomizowane, kontrolowane testy w systemach ubezpieczeń zdrowotnych czesc 4”

Pragmatyczne testy

Pragmatyzm w badaniach klinicznych wynikał z obaw, że wiele badań nie dostarcza wystarczających informacji o praktyce, ponieważ zostały one zoptymalizowane w celu określenia skuteczności.1 Ponieważ takie badania przeprowadzono z użyciem stosunkowo małych próbek w miejscach z doświadczonymi badaczami i wysoko dobranymi uczestnikami, mogą one przeceniać korzyści i niedoszacowywać wyników. szkoda. Doprowadziło to do przekonania, że wymagane są bardziej pragmatyczne badania, mające na celu pokazanie rzeczywistej skuteczności interwencji w szerokich grupach pacjentów. Naukowcy medyczni, zarówno akademiccy, jak i komercyjni, muszą dostarczać innowacje w zakresie opieki zdrowotnej (leki, urządzenia lub inne interwencje), które są bezpieczne, korzystne i opłacalne oraz muszą identyfikować podgrupy, dla których innowacja zapewni największą korzyść ryzyko. Niezwykle ważne jest szerokie spojrzenie na interwencję, w tym podejście mające na celu poprawę jej skuteczności. Read more „Pragmatyczne testy”

Adaptacyjne projekty do badań klinicznych

Randomizowane badania kliniczne służą jako standard badań klinicznych i przyczyniły się w ogromnym stopniu do postępu w opiece nad pacjentami. Niemniej jednak odnotowano kilka niedociągnięć w randomizowanych badaniach klinicznych, w tym potrzebę dużej próby i długich badań, brak siły do oceny ogólnej skuteczności lub w ważnych podgrupach i kosztów. Te i inne ograniczenia zostały powszechnie uznane za ograniczenie innowacji medycznych.1 Zaproponowano adaptacyjny projekt badania, aby zwiększyć efektywność randomizowanych badań klinicznych, potencjalnie przynosząc korzyści uczestnikom badania i przyszłym pacjentom, jednocześnie obniżając koszty i zwiększając prawdopodobieństwo znalezienia prawdziwego pacjenta. korzyści, jeśli takie istnieją, badanej terapii Tabela 1. Tabela 1. Read more „Adaptacyjne projekty do badań klinicznych”