Adaptacyjne projekty do badań klinicznych ad

Dwie z czterech dawek indakaterolu wybrano do dalszych badań na etapie 2 wraz z placebo i tiotropium. Ostateczna analiza opierałaby się na połączonych danych z dwóch etapów. Głównym celem skuteczności było wykazanie wyższości co najmniej jednej dawki indakaterolu w stosunku do placebo w 12 tygodniu w odniesieniu do 24-godzinnej po dawce (minimalnej) wymuszonej objętości wydechowej w ciągu sekundy (FEV1). Chociaż ostateczna analiza skuteczności polegała na wykorzystaniu danych FEV1 do 12 tygodnia, dobór dawki w analizie pośredniej opierał się na danych od pacjentów, którzy byli leczeni tylko przez tydzień 2, ponieważ wiadomo, że indakaterol osiąga farmakodynamiczny stan stacjonarny w ciągu 2 tygodni. tygodnie.
Dwoma najważniejszymi względami statystycznymi dla projektu tego typu są: reguła doboru dawki w analizie pośredniej oraz wnioskowanie statystyczne w ostatecznej analizie. Wybór dawki musiałby zostać dokonany przez zewnętrzny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo, który byłby wyposażony w jasne, jednoznaczne reguły decyzyjne określające, które dawki wybrać, a także pewną elastyczność w odstąpieniu od tych zasad w przypadku nieoczekiwanych sygnałów bezpieczeństwa lub braku odpowiedzi na dawkę (patrz Dodatek dodatkowy). W związku z tym dość złożony zestaw zasad decyzyjnych obejmujących wszystkie przewidywane zdarzenia został włączony do karty komitetu ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa (tabela S1 w dodatkowym dodatku) .6 Sekcje dotyczące metodologii statystycznej w dodatku uzupełniającym opisują, w jaki sposób błąd typu I jest kontrolowany, gdy nieskuteczne dawki mogą zostać zrzucone pod koniec etapu 1, a wielokrotne dawki mogą być porównane ze wspólną grupą kontrolną w ostatecznej analizie.
W badaniu INHANCE analiza pośrednia miała być wykonana, gdy 770 pacjentów (110 pacjentów na grupę) ukończyło co najmniej 2 tygodnie leczenia (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Na podstawie szczegółowych wytycznych dotyczących selekcji dawek, które zostały wcześniej określone w karcie, komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo wybrał dawki 150 .g i 300 .g, po czym rekrutacja pacjentów została natychmiast wznowiona na drugim etapie badania. Końcową analizę przeprowadzono, gdy zarejestrowano i oceniano 285 dodatkowych pacjentów. Różnica między każdą dawką indakaterolu a placebo lub tiotropium była znacząca w odniesieniu do pierwotnego i kluczowego drugorzędowego punktu końcowego.5
Ten przykład pokazuje kilka warunków, które są niezbędne do pomyślnego wdrożenia adaptacyjnego projektu. Po pierwsze, wysoce ilościowy, precyzyjny i łatwo uzyskany wczesny odczyt danych końcowych umożliwił szybkie wyeliminowanie dwóch z badanych grup, a tym samym zarejestrowanie większej liczby pacjentów w grupach badawczych, które otrzymały dawki i leczenie o podstawowym znaczeniu. Próby wymagające szybkiej rekrutacji lub długotrwałej lub złożonej obserwacji pacjenta (np. Ocena uwolnienia od ataku serca w okresie kilku lat po leczeniu) mogą nie być odpowiednie dla adaptacyjnych projektów, ponieważ rejestracja może być prawie zakończona do czasu kohorty etapu spełniło swoje kolejne wymagania dotyczące podejmowania decyzji. Po drugie, wstępne planowanie tego procesu było skrupulatne, ze szczegółowymi kryteriami doboru dawki, planem komunikacji dla rozpowszechnienia tymczasowych wyników, które nie ujawniłoby wyników pośrednich, strategii testowania hipotezy, która kontrolowała błąd typu I, oraz szczegółowych symulacji charakterystyki operacyjne przed rozpoczęciem próby.
Chociaż podejście nieadaptacyjne miałoby tę przewagę, że sponsor mógł w pełni uczestniczyć w wyborze dawek do kolejnego badania fazy 3, projekt adaptacyjny połączył dane z dwóch etapów do końcowej analizy, co oznaczało, że wymagane jest badanie mniej pacjentów i miał krótszy ogólny czas trwania
[więcej w: samojed olx, agroma kielce, infectoscab cena ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma kielce infectoscab cena samojed olx