Adaptacyjne projekty do badań klinicznych cd

Ta poprawa efektywności wiązała się jednak z ryzykiem, że całość dowodów po zakończeniu badania może nie potwierdzać wniosku regulacyjnego, prawdopodobnie z powodu niewystarczającego modelowania dawka-odpowiedź lub nieodpowiedniego profilu bezpieczeństwa. Z tego powodu szeroko zakrojone planowanie z wyprzedzeniem oraz gruntowna dyskusja zespołu badawczego o wszystkich ewentualnych nieprzewidzianych zdarzeniach, które mogą pojawić się podczas dwóch etapów badania, przyczyniły się do sukcesu badania INHANCE. Reestymacja wielkości próby – próba CHAMPIONA PHOENIX
Tabela 2. Tabela 2. Porównanie fazy projektowej i analizy przejściowej Charakterystyka operacyjna etapu próby adaptacyjnej. Terapia Cangrelor versus standardowa w celu uzyskania optymalnego postępowania w hamowaniu płytek krwi (CHAMPION) Badanie PHOENIX było podwójnie ślepą próbą kontrolowaną placebo w którym pacjenci poddawani pilnej lub elektywnej przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) z powodu niewydolności wieńcowej zostali losowo przydzieleni do podania bolusa i wlewu dożylnego leku przeciwpłytkowego kangreloru lub dawki nasycającej doustnego leku przeciwpłytkowego klopidogrel. 7. Główny punkt końcowy skuteczności był połączeniem śmierci, zawału mięśnia sercowego, rewaskularyzacji sterowanej niedokrwieniem lub zakrzepicy w stencie w ciągu 48 godzin po PCI. Początkowo planowana rejestracja 10.900 pacjentów, z możliwym wczesnym zatrzymaniem w celu uzyskania skuteczności na podstawie funkcji wydatków gamma (-5) alfa (która generuje granice grupowe, które przypominają granice O Brien-Fleminga), gdy 70% pacjentów został zapisany, pod warunkiem, że badanie ma 86% mocy do wykrycia 24% niższego względnego ryzyka, od wskaźnika zdarzeń wynoszącego 5,1% w grupie kontrolnej do wskaźnika zdarzeń wynoszącego 3,9% w grupie eksperymentalnej. Jednak niewielkie zmiany zakładanej wielkości różnicy względnego ryzyka na częstość zdarzeń w grupie kontrolnej mogły doprowadzić do znacznego zmniejszenia mocy na etapie projektowania (tabela 2).
Aby złagodzić to ryzyko, badanie pozwoliło na przeprowadzenie ewentualnej ponownej oceny wielkości próby w analizie śródokresowej, kiedy zapisano 70% pacjentów. Przestrzeń próbna możliwych wyników w tej tymczasowej analizie została podzielona na trzy strefy na podstawie zaobserwowanego procentowego obniżenia ryzyka względnego – niekorzystna strefa (obserwowana różnica, <13,6%), obiecująca strefa (.13.6% do .21,2%), i korzystna strefa (> 21,2%) 8 Jeśli obserwowany procentowy spadek ryzyka względnego spadłby w strefie obiecującej, to zwiększyłby się rozmiar próby zgodnie z wcześniej zdefiniowaną formułą. W strefach sprzyjających lub niekorzystnych nie zmieniłaby się wielkość próby, ponieważ prawdopodobieństwo uzyskania istotności statystycznej w ramach obserwowanej aktualnie różnicy w ryzyku względnym byłoby już bardzo wysokie w strefie korzystnej, podczas gdy w strefie niekorzystnej byłoby to zbyt duże. niskie, aby zwiększyć wartość próby. W obiecującej strefie może jednak być znaczna korzyść ze zwiększenia wielkości próby.
Na przykład, jeśli grupa kontrolna miała wskaźnik zdarzeń na poziomie 5,1%, a grupa eksperymentalna miała względne ryzyko, które było niższe tylko o 18%, całkowita moc spadłaby do 62% (tabela 2)
[hasła pokrewne: ciphin, zespół cieśni nadgarstka icd 10, samojed olx ]

Powiązane tematy z artykułem: ciphin samojed olx zespół cieśni nadgarstka icd 10