Panitumumab-FOLFOX4 Leczenie i mutacje RAS w raku jelita grubego AD 5

Identyczne wyniki uzyskano za pomocą dwukierunkowego sekwencjonowania Sangera i analizy Surveyor bazującej na WAVE. Status RAS ustalono u 1060 spośród 1183 pacjentów (90%), którzy zostali poddani randomizacji. Spośród tych 1060 pacjentów, 512 (48%) zostało zidentyfikowanych jako mających guzy z niezmutowanym RAS (bez mutacji KRAS lub NRAS w eksonach 2, 3 lub 4) i 548 (52%) zostało zidentyfikowanych jako posiadające nowotwory ze zmutowanym RAS (dowolny KRAS lub mutacje NRAS w eksonach 2, 3 lub 4) (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Z 620 pacjentów z danymi, które można było ocenić pod kątem RAS, 108 (17%), którzy pierwotnie byli sklasyfikowani jako nie posiadający mutacji KRAS w eksonie 2, miało inne mutacje RAS. Wyjściowe cechy kliniczne i demograficzne, w tym rasa lub grupa etniczna, wiek, grupa wschodnia Cooperative Oncology Group (ECOG) – ocena stanu sprawności (w skali od 0 do 5, przy czym 0 oznacza brak symptomów i pełnej aktywności oraz wyższe wyniki wskazujące na rosnące poziomy niepełnosprawności ), Pierwotny typ guza pierwotnego i liczba zmian przerzutowych były na ogół podobne u pacjentów z niezmutowanym RAS i z mutacją RAS i były zgodne ze zgłoszonymi wynikami dla egzonu 2 KRAS u pacjentów z przerzutowymi guzami jelita grubego.2
Częstość stwierdzenia statusu RAS i BRAF wynosiła 89% (oceniano 1047 z 1183 pacjentów). Spośród 619 pacjentów bez mutacji KRAS w eksonie 2, którzy mogliby być oceniani pod kątem BRAF, 53 (9%) miało mutacje V600E. Mutacje w eksonie 15 BRAF wzajemnie się wykluczały z mutacji KRAS i NRAS u pacjentów bez mutacji KRAS w eksonie 2, które można było ocenić. Odsetek pacjentów z każdą mutacją RAS lub BRAF (Tabela 1) był zgodny z obserwowanym w ostatnio opublikowanym artykule21.
Skuteczność Zgodnie ze statusem RAS firmy Tumor
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki skuteczności według statusu mutacji RAS. W czasie analizy pierwotnej (punkt odcięcia danych, 29 sierpnia 2009 r.) Zmarło 54% pacjentów.2 U pacjentów bez mutacji KRAS w eksonie 2 którzy otrzymywali panitumumab-FOLFOX4, w porównaniu z tymi, którzy otrzymywali tylko FOLFOX4, zaobserwowano znaczącą poprawę przeżycia wolnego od progresji (9,6 vs. 8,0 miesięcy, P = 0,02) oraz 4,2-miesięczną poprawę ogólnego czasu przeżycia, co nie było znaczące. (23,9 vs. 19,7 miesięcy, p = 0,07) (tabela 2). W eksploracyjnej, zaktualizowanej analizie całkowitego czasu przeżycia (punkt odcięcia danych, 24 stycznia 2013 r.) Zmarło 82% pacjentów. Na podstawie tej analizy panitumumab-FOLFOX4 był związany z 4,4-miesięczną poprawą całkowitego czasu przeżycia (23,8 miesiąca w grupie panitumumab-FOLFOX4 vs. 19,4 miesiąca w grupie z samym FOLFOX4, P = 0,03).
Ryc. 1. Ryc. 1. Współczynnik zagrożenia dla postępu choroby lub współczynnika zgonu i zagrożenia dla śmierci z dowolnej przyczyny, według stanu mutacji KRAS i RAS. Rysunek 2
[więcej w: ciphin, samojed olx, infectoscab cena ]

Powiązane tematy z artykułem: ciphin infectoscab cena samojed olx