Panitumumab-FOLFOX4 Leczenie i mutacje RAS w raku jelita grubego AD 6

Kaplan-Meier Szacunki przeżycia wolnego od progresji w populacji pierwotnej – analiza i całkowite przeżycie w analizie pierwotnej i populacjach z aktualizacją – według grupy leczenia. Te analizy rozszerzono, aby ocenić wartość predykcyjną mutacji innych niż Mutacje KRAS w eksonie 2. W podgrupie pacjentów bez mutacji RAS (populacja analizy pierwotnej) panitumumab-FOLFOX4, w porównaniu z samym FOLFOX4, wiązał się ze znaczącą poprawą przeżycia wolnego od progresji (10,1 vs 7,9 miesiąca, P = 0,004) i znaczną poprawę czasu przeżycia o 5,8 miesiąca (26,0 vs. 20,2 miesiąca, p = 0,04) (tabela 2 i wykres oraz wykres 2A i 2b). Konsekwentnie, znaczące wyniki zaobserwowano w eksploracyjnej, zaktualizowanej ogólnej analizie przeżycia w odniesieniu do wielkości poprawy z panitumumabem-FOLFOX4 w porównaniu z samym FOLFOX4 (Tabela 2 i Figura 2C). W sumie 17% pacjentów bez mutacji KRAS w eksonie 2 miało mutacje w innych egzonach RAS. W tej podgrupie 108 pacjentów wyniki pierwszej analizy i zaktualizowanej analizy przeżycia całkowitego wykazały, że przeżycie wolne od progresji (ryc. S2A w dodatkowym dodatku) i całkowity czas przeżycia (ryc. S2B i S2C w dodatkowym dodatku) były krótsze w grupie panitumumab-FOLFOX4 niż w grupie leczonej FOLFOX4, choć różnica nie była znacząca. Wyniki te były zgodne z obserwowanymi w podgrupie pacjentów z mutacjami KRAS w eksonie 2; w tej podgrupie czas przeżycia bez progresji w analizie pierwotnej był znacznie krótszy w grupie panitumumab-FOLFOX4 niż w grupie otrzymującej wyłącznie FOLFOX4 (7,3 miesiąca w porównaniu z 8,8 miesiąca, p = 0,02) (tabela 2). W analizie podstawowej badania interakcji między podgrupami, które nie miały mutacji RAS, a podgrupami, które nie miały mutacji KRAS w eksonie 2, ale miały inne mutacje RAS, były znaczące dla przeżycia wolnego od progresji (P = 0,04), ale nie dla ogólnej przeżycie (P = 0,07). W zaktualizowanej analizie całkowitego przeżycia, która była oparta na większej liczbie zgonów z jakiejkolwiek przyczyny, wyniki testów interakcji były znaczące (P = 0,01). Wyniki te wskazują, że efekty leczenia różniły się pomiędzy podgrupami pacjentów bez mutacji RAS i tych bez mutacji KRAS w eksonie 2, ale z innymi mutacjami RAS, co sugeruje, że mutacje RAS, oprócz mutacji KRAS w eksonie 2, były negatywnymi czynnikami predykcyjnymi (Tabela 2). ).
W rozszerzonej podgrupie pacjentów ze zmutowanymi nowotworami RAS przeżycie wolne od progresji (ryc. S3A w dodatkowym dodatku) i całkowite przeżycie (ryc. S3B i S3C w dodatkowym dodatku) były znacznie krótsze w grupie panitumumab-FOLFOX4 niż w grupie Grupa z samym FOLFOX4 w analizie podstawowej i w eksploracyjnej, zaktualizowanej analizie całkowitego przeżycia
[hasła pokrewne: xerima mielec, ttbz wikipedia, samojed olx ]

Powiązane tematy z artykułem: samojed olx ttbz wikipedia xerima mielec